برگزاري نشست سياسي به مناسبت هفته بسيج

سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۲۲:۰۴

محسن پناهيان گفت: مشكل غرب با ايران بخاطر وجود دانشگاه هسته اي نيست بلكه مشكل آنان وجود انديشه ي هسته اي و قبول آن از طرف مردم است.