کد مطلب: 3111 تعداد بازدید: ۱۳۴۸

روز شعر و ادب فارسی

بيست و هفتم شهريور ، روز شعر و ادب فارسي
روز بيست و هفتم شهريور ماه، سالروز درگذشت شهريار، شاعر ايراني، با تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، روز ملي شعر و ادب، ناميده شده است.
 اين موضوع را، علي اصغر رحماندوست،  نمايندة مردم تبريز، به مجلس پيشنهاد كرد. وي، دليل پيشنهاد خود را بي‌‌توجهي به شعر شمرده كه يكي از مهمترين وجوه هنر و حافظة تاريخي ملت ايران است. او، در مورد انتخاب اين روز، چنين بيان كرده است: شهريار هم از نظر توانائي ادبي، در عرصههاي مختلف شعر طبعآزمائي كرد و هم، با مردم زيست. نامبرده بر اين باور است كه شهريار در كنار پاسداري از سنتهاي ادبي، سرودههاي عامهپسندي دارد و در اين زمينه، اگر نگوئيم شاعر بينظير، كمنظير است.  هم چنين دليل ديگر پيشنهاد خود را براي اين روز، معاصر بودن شهريار قلمدادكرد كه بحق انتخاب شايسته اي بوده است.
بيست و هفتم شهريور، روز شعر و ادب و روز  بزرگداشت تمام ذهنها و انديشههايي است که درخدمت آرمان های بزرگ بشری هستند.