کد مطلب: 8927 تعداد بازدید: ۷۰۱

علايم ظهور امام زمان از ديدگاه امام صادق عليه السلام

جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۲
حضرت صادق ع به يكى از يارانش فرمود:

1-هرگاه دیدی حق بمیرد و طرفدارانش نابود شوند

2- و دیدی ظلم همه جا را فرا گرفت

3- و دیدی قرآن فرسوده شده و درست معنی نمی شود

4- و دیدی دین همچون ظرف، توخالی و بی محتوا شده است

5- و دیدی طرفداران حق بر طرفداران باطل فائق شدند

6- و دیدی کارهای بد آشکار شده و از آن نهی نمی شود و بدکاران بازخواست نمی شوند

7- و دیدی چنان فسق و فجور آشکار شده که مردان به مردان و زنان به زنان اکتفا کنند

8- و دیدی افراد با ایمان سکوت کرده و سخنانشان را نمی پذیرند

9- و دیدی شخص بد کار دروغ گوید و کسی دروغ و نسبت ناروای او را رد نمی کند

10- و دیدی بچه ها بزرگان را تحقیر کنند

11- و دیدی بد کار را ستایش کنند و او شاد شود و سخن بدش به او بر نگردد

12- و دیدی قطع پیوند خویشاوندی شود

13- و دیدی نوجوانان پسر همان کنند که زنان کنند

14- و دیدی زنان با زنان ازدواج نمایند

15- و دیدی ستایش دروغین از اشخاص زیاد شود

16- و دیدی انسانها اموال خود را در راه غیر خدا مصرف می کنند و کسی مانع نمی شود

17 و دیدی افراد با دیدن کار و تلاش نامناسب موءمنین به خدا پناه میبرند

18- و دیدی همسایه به همسایه خود آزار رساند و از آن جلوگیری نشود

19- و دیدی کافر به خاطر سختی موءمن شاد است

20- ودیدی شراب را آشکارا می آشامند و برای نوشیدن آن کنار هم می شنشینند و از خداوند متعال نمی ترسند

21- و دیدی کسی که امر به معروف می کند خوار و ذلیل است

22- و دیدی آدم بدکار در آنچه آن را خداوند دوست نیدارد نیرومند و مورد ستایش است

24- و دیدی راه نیک بسته و راه بد باز است

25- و دیدی خانه کعبه تعطیل شده و تعطیلی آن ادامه پیدا کند

26- و دیدی انسان به زبان میگوید ولی عمل نمی کند

27- و دیدی مردان از مردان و زنان از زنان لذت می برند

28- و دیدی زندگی مرد از راه لواط و زندگی زن از راه زنا تامین می گردد

29- و دیدی زنان همچون مردان برای خود مجالس نا مشروع تشکیل می دهند

30- و دیدی در میان فرزندان عباسیان کارهای زنانگی به وجود می آید

31- و دیدی زن برای زنا با مردان با شوهر خود همکاری و کمک می کند

32- و دیدی بیشترین مردم و بهترین خانه هایی را که زنان را بر بدکاری کمک می کنند

33- و دیدی موءمن خوار و ذلیل شمرده شود

34- و دیدی بدعت و زنا آشکار شود

35- و دیدی مردم به شهادت ناحق اعتماد کنند

36- و دیدی حلال حرام شود و حرام حلال گردد

37- و دیدی دین بر اساس میل اشخاص معنا گردد و کتاب خدا و احکامش تعطیل گردند

38- و دیدی جرئت بر گناه آشکار شود و کسی برای انجام آن منتظر تاریکی شب نباشد

39- و دیدی مؤمن نتواند نهی از منکر کند مگر در قلبش

40- و دیدی ثروت بسیار زیاد در راه خشم خدا خرج گردد

41- و دیدی سردمداران به کافران نزدیک شوند و از مؤمنان دور شوند

42- و دیدی والیان در قضاوت رشوه بگیرند

43- و دیدی پست های مهم والیان بر اساس مزایده است نه بر اساس شایستگی

44- و دیدی مردم را از روی سوء ظن یا تهمت بکشند

45- و دیدی مرد به خاطر همبستری با همسران خود مورد سرزنش قرار گیرد

46- و دیدی مرد از بدکارگی همسرش نان می خوردا

47- و دیدی زن به شوهرش خرجی می دهد

48- و دیدی مرد همسر و کنیزش را کرایه می دهد و به غذای پست این راه خشنود است

49- و دیدی سوگندهای دروغ به خدا زیاد گردد

50- و دیدی آشکارا قمار بازی می شود

51- و دیدی مشروبات الکلی به طور آشکار و بدون مانع خرید و فروش می شود

52- و دیدی زنان مسلمان خود را به کافر می بخشند
53- و دیدی کارهای زشت آشکار شده و هرکس از کنار آن می گذرد از آن مانع نمی شود

54- و دیدی مردم محترم به خاطر کسی که مردم از سلطنتش ترس دارند خوار گردند

55- و دیدی نزدیکترین مردم به فرمانداران آنانی هستند که به خاطر ناسزا گویی به ما خانواده عصمت ستایش شوند

56- و دیدی هرکس ما را دوست دارد او را دروغگو شمرده و شهادتش را قبول ندارند

57- و دیدی در گفتن سخن باطل و دروغ با همدیگر رقابت کنند

58- و دیدی شنیدن سخن حق بر مردم سنگین است ولی شنیدن سخن باطل آسان است

59- و دیدی همسایه از ترس زبان بد همسایه او را احترام می کند

60- و دیدی حدود الهی تعطیل شود و طبق هوی و هوس عمل شود

61- و دیدی مسجدها طلا کاری شود

62- و دیدی راستگوترین مردم نزد آنها مفتریان دروغگوست

63- و دیدی بدکاری آشکار شده و برای سخن چینی کوشش شود

64- و دیدی ستم و تجاوز شایع شده است

65- و دیدی غیبت سخن خوش آنها گردد و بعضی بعض دیگر را به آن بشارت دهند

66- و دیدی حج و جهاد برای خدا نیست

67- و دیدی سلطان به خاطر کافر شخص موءمن را خوار کند

68- و دیدی خرابی بیشتر از آبادی است

69- و دیدی معاش انسان از کم فروشی به دست می آید

70- و دیدی خونریزی آسان گردد

71- و دیدی مرد به خاطر دنیایش ریاست کند

72- و دیدی نماز را سبک شمارند

73- و دیدی انسان ثروت زیادی را جمع کرده ولی از آغاز تا آخرش زکاتش را نداده است

74- و دیدی قبر مرده ها را بشکافند و آنها را اذیت کنند

75- و دیدی هرج و مرج زیاد گردد

76- مرد روز خود را به مستی شب کند و شب خود را به همین منوال سپری کند و هیچ اهمیتی به مردم ندهد

77- و دیدی با حیوانات آمیزش شود

78- و دیدی مرد به مسجد و محل نماز می رود و وقتی بر می گردد لباس بر بدن ندارد و لباسش را دزدیده اند

79- و دیدی حیوانات همدیگر را بدرند

80- و دیدی دلهای مردم سخت و دیدگانشان خشک و یاد خدا برایشان گران است

81- و دیدی بر سر کسب های حرام آشکارا با هم رقابت کنند

82- و دیدی نمازخوان برای خودنمایی نماز می خواند

83- و دیدی فقیه برای دین فقه نمي آموزد و طالب حرام ستایش گردد

84- و دیدی مردم در اطراف قدرتمندانند

85- و دیدی طالب حلال مذمت و سرزنش می شود و طالب حرام ستایش و احترام میگردد

86- و دیدی در مکه و مدینه کارهایی می کنند که خدا دوست ندارد و کسی از آن جلوگیری نمی کند و هیچ کس بین آنها و کارهای بدشان مانع نمی شود

87- و دیدی آلات موسیقی و لهو در مکه و مدینه آشکار شود

88- و دیدی مرد سخن حق گوید و امر به معروف و نهی از منکر کند و دیگران او را از این کار بر حذر دارند

89- و دیدی مردم به همدیگر نگاه می کنند (چشم و هم چشمی) و از مردم بد کار پیروی کنن

90- و دیدی راه نیک خالی و پیرو ندارد

91- و دیدی مرده را مسخره کنند و کسی برای او اندوهگین نشود

92- و دیدی سال به سال بدعت و بدیها بیشتر می شود

93- و دیدی مردم و جمعیت ها جز از سرمایه داران پیروی نکنند

94- و دیدی به فقیر چیزی دهند که برایش بخندند ولی در راه غیر خدا ترحم کنند

95- و دیدی علائم آسمانی آشکار شود و کسی از آن نگران نشود

96- و دیدی مردم مانند حیوانات در انتظار یکدیگر عمل جنسی به جا آورند و کسی لز ترس مردم از آن جلوگیری نکند

97- و دیدی انسان در راه غیر خدا بسیار خرج کند ولی در راه خدا از اندک هم مضایقه کند

98- و دیدی عقوق پدر و مادر رواج دارد و فرزندان هیچ احترامی برای آنها قائل نیستند و نزد فرزند از همه بدترند

99- و دیدی زن ها بر مسند حکومت نشینند و هیچ کاری جز خواسته آنها پیش نرود

100- و دیدی پسر به پدر نسبت دروغ بدهد و پدر و مادرش را نفرین کند و از مرگشان شاد شود

101- و دیدی اگر روزی بر مردی بگذرد و او در آن روز گناه بزرگی مثل بدکاری، کم فروشی، وزشتی انجام نداده ناراحت است

102- و دیدی قدرتمندان غذای عمومی مردم را احتکار می کنند

103- و دیدی اموال حق خویشان پیامبر(خمس)در راه باطل تقسیم گردد و با آن قمار بازی و شراب خوری شود

104- و دیدی به وسیله شراب بیمار را مداوا کنند و برای بهبودی بیمار آن را تجویز کنند

105- و دیدی مردم در مورد امر به معروف و نهی از منکر و ترک دین بی تفاوت و یکسانند

106- و دیدی سروصدای منافقان برپاست ولی سروصدای حق طلبان خاموش است

107- و دیدی برای نماز مزد می گیرند

108- و دیدی مسجدها پر است از کسانی که از خدا نترسند و غیبت هم می کنند

109- و دیدی شرابخوار مست پیش نماز مردم شود

110- و دیدی خورندگان اموال یتیمان ستوده شوند

111- و دیدی قاضیان بر خلاف دستور خداوند قضاوت کنند

112- و دیدی استانداران از روی طمع خائنان را امین خود قرار دهند

113- و دیدی فروانروایان میراث مستضعفان را در اختیار بد کاران از خدا بی خبر قرار دهند

114- و دیدی بر روی منبرها از پرهیزکاری سخن گویند ولی گویندگان آن پرهیزکار نیستند

115- و دیدی صدقه را با وساطت دیگران بدون رضای خدا و بخاطر درخواست مردم بهند

116- و دیدی به نماز اول وقت اهمیت ندهند

117- و دیدی هم و هدف مردم شکم و شهوتشان است

118- و دیدی دنیا به آنها روی کرده است

119- و دیدی نشانه های برجسته حق ویران شده است.

در این وقت خود را حفظ کن و از خدا بخواه که از خطرات گناه نجاتت بدهد.