کد مطلب: 8867 تعداد بازدید: ۷۴۱

دعا در هنگام سختى و پريشانى

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۲
 
بار الها! مگذار دشمنم هنگام ناراحتيم شاد شود و مگذار دوست و صميمى من برايم برنجد بارالها! لحظه‏ اى از لحظه هايت به من واگذار کن با آن بگشايى از من آنچه را که گرفتار آن شده ام و مرا بازگردانى به بهترين رفتارهايت نزد من و دعايم را اجابت کن و دعاى هر کس که دعايش براى تو خالص کرده است. زيرا توانائيم ضعيف گشته و تدبيرم کم شده و حالم دگرگون شده و مأيوس شدم از آنچه را که خلق تو دارد لذا، جز اميد به تو برايم باقى نمانده است. خدايا بدرستى که قدرت تو بر نمايان کردن هر آنچه را که در آن هستم، همچون قدرت تو بر آنچه را که مرا بدان گرفتار کرده ‏اى و بدرستى که ذکر مصلحت‏ هاى تو مرا انس مى بخشد و اميد در فضل و بخشش تو مرا قوى مى کند، زيرا من از نعمعت تو بى بهره نيستم، از زمانى که مرا آفريدى و تو خدايا جاى امن و پناهگاهم و حامى من و مدافع من مهربان به من رحيم به من عهده دار روزى ام با قضاى تو آنچه بر من گذشت و با علم تو آنچه بدان رسيدم. پس اى ولى و سرور من قرار ده در آنچه که بر من قضا و قدر نموده‏ اى و واجب گردانيدى سلامتى مرا و آنچه که در آن صلاحم و رهائيم از آنچه را که در آن هستم.
 
پس من اميدى براى دفع آن غير از تو ندارم. و در آن جز تو به کس ديگر اعتماد ندارم. پس باش اى صاحب جلال و اکرام هنگام بهترين حسن ظن من به تو و به ضعفم رحم کن و تدبير کم من و غم مرا بزداى و دعوتم را اجابت کن و مانع لغزش من شوى و با آن بر من منت بگذار و براى هر دعوتى بدان امر کردى اى سرور من با دعا و متعهد به اجابت شده ‏اى و وعده تو حق است که خلف آن نيست و تغييرى نيست پس بر محمد پيامبر تو و بنده تو و پاکان از اهل بيتش درود فرست و به يارى من بشتاب، زيرا تو کمک رسان کسى که کمک رسان ندارد و پناهگاه کسى که پناهگاه ندارد و من همان مجبور که اجابت او را واجب گردانيدى و برطرف کردن بدىها از او پس مرا اجابت کن و هم و غم مرا برطرف ساز و حالم را به بهترين وجه برگردان در آنچه که بود و آنچه را که مستحق آن هستم مجازات مکن، اما فقط به رحمت تو که هر چيزى را فرا گرفت. اى صاحب جلال و اکرام بر محمد و آل محمد درود فرست و گوش کن و اجابت کن اى عزيز.