کد مطلب: 8713 تعداد بازدید: ۳۵۴۱

تاثیر تحصیلات زنان بر تربیت فرزندان و روابط خانوادگی

پنجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۲
image026
 
             
شوراي عالي حوزه­ ي علميه­ ي قم
مركز مديريت حوزه ­هاي علميه­ ي خواهران
مدرسه­ ي علميه­ ي ثامن الحجج(عليه السلام) پارس آباد
تحقيق پاياني سطح دو (كارشناسي)
 
 
 
موضوع
تاثیر تحصیلات زنان بر تربیت فرزندان و روابط خانوادگی
 
 
استاد راهنما
جناب آقای حجت شفیعی دیزج
 
 
استاد داور
جناب آقاي مجتبي نظري
 
 
تهیه و تنظیم
خانم رباب شفیعی دیزج
 
 
بهار 1392
 
چكيده:
صاحب نظران دوران کنونی را عصر اطلاعات نام گذاری کرده اند و این امر گویای اهمیت به سزای دانش، اطلاعات و شبکه ­های اطلاعاتی و ارتباطی در عصر جدید است. در عصر حاضر جوامع با تغییرات اجتماعی گسترده مانند انقلاب آموزشی زنان و مشارکت گسترده آنها در عرصه های مختلف جامعه مواجه­ اند. جامعه ایران در دو سه دهه اخیر تحولات اجتماعی، فرهنگی و آموزشی خطیری را تجربه کرده است. یکی از مهم ترین این تحولات، گسترش آموزش عالی در سطوح و مقاطع گوناگون در میان زنان بوده است. نگاهی به آمار پذیرفته شدگان دانشگاه ها در سال­ های مختلف نشان دهنده افزایش چشمگیر پذیرفته شدگان زن در سال­های اخیر است.
تحصیلات زنان در عصر حاضر مسأله اي است كه منحصر به جامعه و ملتي خاص نبوده و کلیه جوامع را متأثر ساخته است. تحصیلات زنان پیامدها و تاثیرات زیادی را بر جامعه و همچنین ساخت و کارکرد خانواده به همراه داشته است، به نحوی که روابط خانوادگی، باروری، تربیت فرزندان، احساسی که هریک از زوجین از زندگی خانوادگی دارند، و مشارکت اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است، زیرا « تحصیلات زنان از جمله مواردي است كه به طرز آشكاري تعادل سنتي نقش­هاي خانوادگي را بر هم زده و خود بر جنبه هاي ديگر زندگي خانواده اثر گـــذاشته است.»
پژوهش حاضر با عنوان، آثار و پیامدهای تحصیل زنان در تربیت فرزندان و روابط خانوادگی  تنظیم و گردآوری شده است . در تحقیق حاضر تاکید عمده بر تاثیر تحصیلات عالی در زنان بر سن ازدواج، میزان باروری، کنترل خشونت خانگی، احساس خوداثربخشی، مشارکت در تصمیم گیری امور خانه و خانواده، مشارکت اجتماعی بوده و مورد بحث و بررسی قرار می­ گیرد.
با توجه به تقسیم بندی تحقیقات علمی از نظر هدف، پژوهش حاضر از نوع پژوهش کاربردی می­ باشد. از نظر فرآیند عملیات، تحقیق حاضر برحسب نحوه گردآوری داده ها، به دلیل استفاده از پرسشنامه جهت گرداوری اطلاعات از نوع تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد. با توجه به اینکه محقق در این تحقیق، در صدد است که به بررسیتاثیر تحصیلات زنان بر تربیت فرزندان و روابط خانوادگی بپردازد، این تحقیق از نوع توصیفی –تحلیلی است.
جامعه تحت مطالعه و مورد نظر در اين تحقيق، زنان 18 سال و بالاتر  ازدواج کرده شهر پارس آباد را شامل می شود. که بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 حدود 60889 نفر است. نمونه آماری با احتساب دقت احتمالی 5 درصد حدود 384  نفر محاسبه شده است که با استفاده از روش طبقه بندی تصادفی انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری آنالیز واریانس و آزمون کای اسکور و با سطح خطای 5 درصد و  با استفاده از نرم افزار SPSS16انجام شده است.
 
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که :
با برخورداری زنان از تحصیلات عالی، سن ازدواج در آنان افزایش پیدا کرده و در مقابل میزان باروری آنان کاهش پیدا می کند. همچنین با افزایش سطح تحصیلات زنان الگوی فرزندپروری به سمت فرزندپروری مقتدرانه گرایش پیدا می کند. همچنین میزان کنترل آنان بر خشونت خانگی با افزایش سطح تحصیلات بیشتر می­شود، میزان مشارکت آنان در فرآیندهای اجتماعی ارتقا پیدا می­کند  و همچنین میزان مشارکت در فرآیند تصمیم گیری های مربوط به امور خانه و خانواده با افزایش تحصیلات بیشتر می شود.