کد مطلب: 16708 تعداد بازدید: ۴۴۷

ضرورت حجاب

یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۴
اولین خاصیت حجاب و پوشش ،خاصیت روانی یعنی آرامش روانی است .

ضرورت حجاب

اولین خاصیت حجاب و پوشش ،خاصیت روانی یعنی آرامش روانی است .

 

ضرورت حجاب:
درضرورت لزوم حجاب می توان موارد زیر را بیان کرد:

الف: جلوگیری از اذیت دیگران
قرآن کریم وقتی مسأله لزوم حجاب را بازگو می کند ،علت وفلسفه ضرورت حجاب را چنین بیان می فرماید :
ذلک ادنی یعرفن فلا یوذین ۱
برای اینکه شناخته نشوند ومورد اذیت واقع نگردند.

ب: امانت الهی
ازنظر قرآن زن امین حق الله مطرح است یعنی این مقام واین حرمت وحیثیت را خدای سبحان که حق خود اوست به زن داده و از او خواسته که ازاین حقش به عنوان امانت الهی محافظت نماید .یعنی زن باید کاملاً درک کند که حجاب او تنها مربوط به خود اونیست وحجاب زن حقّی الهی است.

ج: انگیزه فطری
فطرت به عنوان یک نعمت درونی وهمگانی در وجود انسان ها قراردارد وافراد بدون استثنا ازاین نعمت الهی برخوردار می باشند .
قرآن کریم درترسیم چهره زندگی آدم وحوا پس ازتناول ازشجره منهیه می فرماید: چون ازآن درخت تناول کردند ،زشتی هایشان (مانند عورت ودیگرزشتیهای پنهان) آشکارگردید و برآن شدند که از برگ درختان بهشت خودرابپوشانند.۲
استاد جوادی آملی می فرماید: سرعت درپوشیدن خود بابرگ های درختان بیانگر آن است که پوشش برای زن ومرد امر فطری وذاتی است وبشربرای پاسخ دادن به ندای فطری خود ناگزیرازپوشش است.

د: عقل
عقل سلیم مارابه پوشش وحجاب دستورمی دهد وآن رامایه کرامت وحفظ انحرافات وبیهودگی ها و پوچی ها وموجب استواری انسان می داند وآنچه راکه باعث بی عفتی و پیامدهای شوم برهنگی می شود مذموم وناپسند می داند .
اولین خاصیت حجاب وپوشش ،خاصیت روانی یعنی آرامش روانی است .

هـ: آرامش روانی
بنابرفرمایش استاد مطهری ،اولین خاصیت حجاب وپوشش ،خاصیت روانی یعنی آرامش روانی است .

حجاب و فرهنگ
پوشش ظاهری هرانسانی بیانگراعتقاد درونی اوست وانسان مسلمان چون پوشش را وسیله ای برای پرستش حق وتقرب به او می داند ازاین رو لباسی می پوشد که خداپسند بوده ،با فرهنگ دینی واسلامی او سازگار باشد چراکه پوشش هرجامعه ای نشان دهنده فرهنگ آن جامعه ونشان دهنده شخصیت آنان می باشند .حجاب و فعالیتهای زنان
مسئله دیگری که دررابطه باحجاب مطرح می گردد فعالیت های اجتماعی زنان است .عده ای حجاب وحفظ عفت را مانع فعالیت های اجتماع زنان می دانند واین طرزتفکر غلط غرب به ما می گوید حجاب مانع رشد وترقی است تأیید می نمایند .

درحالی که دراسلام شرکت زنان درمجامع برای رفع نیازمندی های ضروری واحقاق حق بلامانع می باشد چنانکه بانوی دو عالم حضرت زهرا (س) گاهاًبرای رفع نیازمندی های خانه واحقاق حق خویش بارعایت کامل حجاب وعفت دربیرون ازخانه حضورمی یافتند .ودرانقلاب اسلامی ما هم زنان باحفظ حجاب وعفت می توانند درتمامی صحنه های اجتماعی حضوریافته و به فعالیت بپردازند.

 

آیا حجاب محدودیت است ؟
شبهه دیگری که دشمنان اسلام به حجاب ما وارد می نمایند این است که می گویند حجاب برای انسان محدودیت می آورد ومانع آزادی است .ما برخلاف بینش غرب براین باوریم که هرنوع محدودیتی که آدمی را برای رسیدن به سرمنزل مقصود وفلاح ورستگاری یاری دهد عین آزادی ومطلوب است وطبق فرمایش حضرت امام (ره) زنان ما آزادی خودرا درپوششی که اسلام می گوید یافته اند.

جلوه های بارز آیات عفت در قرآن
درقران کریم به جلوه های بارزی ازعفت اشاره گردیده که مهمترین آنان عبارتند از:

الف :عفت چشم
درسوره نورآیات ۳۱و۳۰به آن اشاره گردیده است که: به مردان وزنان مؤمن بگوکه چشم ازنگاه به نامحرم فروببندید.۳
وامام سجاد (علیه السلام) دربیان حق چشم می فرمایند: حق چشم این است که آن رابه حرام ندوزی وجزآنجا که عبرتی درکارباشد وبصیرتی افزاید یاعلمی بدست آورد، به کارش نگیری که چشم دریچه عبرت (قلب) است.۴

ب: عفت زبان
زبان ابزاری است که اگر برای خیرونیکی استفاده گردد شخص راحفظ کرده به بهشت می رساند و اگربرای شر و بدی استفاده گردد شخص را به هلاکت و نابودی می کشاند لذا خداوند درآیه ۳۳احزاب خطاب به همسران پیامبر(صلی الله علیه وآله و سلم)می فرمایند : باصدای نرم به گونه هوس انگیزسخن نگویید که بیماردرلان درشما طمع کنند (بلکه) برخوبی وشایستگی سخن بگویید.

ج: عفت بطن
علمای اخلاق فوائد زیادی برای گرسنگی وسبک بودن شکم بیان داشته اند که عبارتند از: صفای قلب ، رقت قلب ، انکسار و تواضع دربرابرپروردگار، فراموش نکردن گرسنگان ، دوری ازگناه ، دفع خواب ودوام بیداری ، سهولت عبادت، سلامتی بدن،….
قرآن کریم درآیه ۶۰سوره بقره می فرمایند : وگفتیم ازآنچه خداوند روزی شما ساخته بخورید و بیاشامید ودرزمین به فتنه وفساد انگیزی نپردازید.

د: عفت درراه رفتن
چگونگی راه رفتن وقدم برداشتن دردین مبین اسلام بسیارحائز اهمیت است به طوری که خداوند درآیه ۳۱نور زنان را مخاطب قرارداده می فرمایند: «زنان به منظورآشکارساختن زینتهای پنهان خود ، پای برزمین نکوبند.»
دراین آیه مبارکه خداوند ازهرگونه راه رفتن که زمینه توجه مردان را ایجاد می کند نهی می فرماید همچنین این نکته رامی توان ازآیه بدست آورد که وقتی آشکارساختن صدای پا زینت وحرام باشد قطعاً آشکارساختن موضع زینت یعنی پاها نیز حرام می باشد.

ر: عفاف درخانواده
برای اینکه ما یک خانوده عفیف داشته باشیم قرآن کریم دو راهکار درسوره نور آیات ۵۸و۵۹ ارائه داده است .
۱- اجازه ورود به اطاق والدین درسه وقت ازشبانه روز.
۲- ابرازمحبت به یکدیگردرخانواده .
آیه می فرماید : ای کسانی که ایمان آورده اید باید بردگان شما وهمچنین کودکانتان که به حد بلوغ نرسیده اند درسه وقت ازشما اجازه (ورود)بگیرند: قبل ازنمازفجر،درنیم روزهنگامی که لباس های خودرابیرون آورده اید وبعد ازنمازعشاء،این سه وقت مخصوص برای شماست ،…وبه گرد یکدیگر بگردید وباصفا و صمیمیت به یکدیگرخدمت نمایید. خداوند این چنین آیات را برای شما بیان می کند وخداوند دانا وحکیم است.

هـ: ازدواج سنگرعفاف
یکی ازغرائز طبیعی هرانسانی غریزه جنسی است که باید به طورطبیعی وشرعی ارضا شود وگرنه طغیان کرده وبسیاری ازانسان ها رابه سوی بی عفتی سوق می دهد ،طریق طبیعی ومشروع ارضای آن،همان ازدواج است .قران می فرمایند : والبته باید مردان بی زن وزنان بی شوهروکنیزان وبندگان خودرابه نکاح یکدیگردرآورید اگرفقیرند خداوند به لطف خود آنان رابی نیازخواهد فرمود که خداوند به احوال آگاه ورحمتش وسیع است وآنانکه وسیله ازدواج ندارند باید عفت پیشه کنند تاخدا آنها رابه لطف خود بی نیازگرداند.۵
وپیامبر(صلی الله علیه واله)می فرمایند: بدترین شما افرادی هستید که ازدواج نکرده اند.

پی نوشتها:

۱- احزاب ( ۳۳) ،آیه ۵۹٫
۲- سوره اعراف (۷) ،ایه ۲۲،
۳- نور ( ۲۴ ) ، آیات .۳۱٫۳۰٫
۴- حسین بن شعبه الحرانی.تحف العقول.انتشارات علمیه اسلامیه .باب حقوق .
۵- سوره نور (۲۴ ) ،آیات ۳۳و۳۲٫