کد مطلب: 11822 تعداد بازدید: ۳۱۰۸

راهکارهای ارتقای سبک زندگی در ایران اسلامی

پنجشنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۳
شورای عالی حوزه‌ی علمیه قم
مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران
مدرسه علمیه‌ ولی عصر(عج) شهرستان گرمی
 
موضوع:
راهکارهای ارتقای سبک زندگی در ایران اسلامی
 
استاد راهنما:
سرکار خانم حلیمه موسوی
 
نام گروه:
حیات طییبه
 
پژوهشگران :
شیرین خاکزاد
شیرین فرامرزیان
سمیه ترابزاده
 
 
آبان1392
 
 
چکیده
 
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻤﺪن ﺳﺎزی ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ است، لذا باید ﺑﺎ دﻋﻮت از ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ مفهوم مهم، آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﺮان و ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، قدمی برای گرایش بیشتر خانواده­ های ایرانی به سوی سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی برداشت. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ و اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ُﺑﻌﺪ اﺑﺰاری ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ­دهد ، وﺳﯿﻠﻪ­ای اﺳﺖ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ و ﻓرهنگ ﺻﺤﯿﺢ زﻧﺪﮔﯽ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آراﻣﺶ، اﻣﻨﯿﺖ، ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ.
تحقق سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی خود بهترین راهکار برای مقابله با سبک زندگی غرب به شمار می­ رود، البته راهکارهای دیگری همانند آموزش مهارت­های سبک زندگی،به کارگیری باورهای دینی و پیروی از الگوهای دینی، تقویت ایمان، تبیین آثار مخرب گرایش به سوی سبک زندگی غربی و... نیز وجود دارد که به وسیله­ ی آن­ها می­ توان خانواده­ ها را به سوی سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی سوق داد.